top of page

K. K υ ρ ι α κ ί δ η ς   +  σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς   α ρ χ ι τ έ κ τ ο ν ε ς    //   ​kkyriakides.gr

ΤΟΜΠΑΖΗ 24, ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΘΗΝΑ 152 32 ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛ. (+30) 210 68 45 313
FAX (+30) 210 68 53 930
EMAIL: info@kkyriakides.com

ΤΟΜΠΑΖΗ 24, ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΘΗΝΑ 152 32 ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ. (+301) 6845313 - 6845335 - FAX (+301) 6853930, EMAIL: info@kkyriakides.com

bottom of page